Ramowy program usługi

 1. Konsultacje i wywiady diagnostyczne z udziałem właściciela- analiza strategiczna przedsiębiorstwa
  • ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • mocne i słabe strony przedsiębiorstwa
  • analiza zasobów ludzkich i infrastrukturalnych
  • analiza procesów biznesowych/produkcyjnych
  • szanse i zagrożenia związane z finansami przedsiębiorstwa
  • analiza struktury organizacyjnej
  • analizę procesów relacji i komunikacji z klientem i ogólnej strategii marketingowej
  • charakterystyka realizacji procesów komunikacji z podwykonawcami/ dostawcami/partnerami
  • struktura przychodów i kosztów
  • ocena pozycji strategicznej w kontekście transformacji cyfrowej
 2. Konsultacje i wywiady diagnostyczne z udziałem pracowników i właściciela
  • ocena dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa
  • organizacja: przywództwo, pracownicy, strategia, współpraca i projekty
   • sposób realizowania współpracy pomiędzy zespołami wewnątrz i na zewnątrz firmy w ramach prowadzonych działań
   • tworzenie strategii wdrażania rozwiązań cyfrowych w firmie
   • ocena sposobu przygotowania realizacji szkoleń przygotowujących pracowników do wdrażania rozwiązań z cyfrowych w firmie
   • ocena wiedzy na temat najnowszych rozwiązań cyfrowych
  • procesy – standaryzacja, integracja danych z otoczeniem, integracja cyklu życia produktu/usługi, integracja danych wewnętrzna
   • - planowanie zasobów i procesów biznesowych/produkcyjnych
   • realizacja łańcucha dostaw
   • zarządzanie cyklem życia produktu
  • technologie: łączność, autonomizacja, inteligentny produkt/usługa
   • ocena zintegrowania komunikacji pomiędzy urządzeniami i systemami w firmie
   • ocena stosowanych w firmie autonomicznych rozwiązań i systemów
   • sposób projektowania produktu/usługi w firmie
 3. Konsultacje i wywiady diagnostyczne z udziałem pracowników i właściciela
  • analiza kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których posiadanie jest niezbędne do realizacji kluczowych działań firmy.
 4. Praca samodzielna konsultanta z zastosowaniem technik eksperckich i audytorskich
 5. Opracowanie Diagnozy Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa przez konsultanta
 6. Przekazanie Diagnozy Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa

 

Cel biznesowy

Celem usługi jest poprawnie opracowana Diagnoza Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa (Indywidualny Plan Rozwoju) uwzgledniająca analizę̨ strategiczną firmy, ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz analizę kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których posiadanie jest niezbędne do realizacji wskazanych działań.

 

Cel edukacyjny

Dzięki przeprowadzeniu procesu diagnozy oraz przygotowaniu Diagnozy Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa, usługa prowadzi do określenia potrzeb edukacyjnych właścicieli/pracowników na stanowiskach kierowniczych lub pracowników objętych planami objęcia stanowisk kierowniczych.

 

Efekty uczenia się

Uczestnik

 1. Definiuje potrzeby szkoleniowe i rozwojowe firmy w określonym w zakresie
 2. Rozumie potrzeby rozwojowe firmy i wpisuje je w procesy zarządcze
 3. Opracowuje z doradcą analizę potrzeb firmy w określonym zakresie
 4. Opracowuje wstępne rozwiązania dla zastanej sytuacji
 5. Weryfikuje i analizuje sytuację rozwojową firmy w określonym zakresie
 6. Efektem usługi będzie poprawnie opracowana Diagnoza Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa
 7. (Indywidualny Plan Rozwoju) uwzgledniająca analizę̨ strategiczną firmy, ocenę dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz analizę kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których posiadanie jest niezbędne do realizacji działań w założonym obszarze

Jesteś zainteresowany/na szkoleniem? Skontaktuje się z nami: Kontakt