Ramowy program usługi

DZIEŃ 1

 1. Ocena gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania zmian.
 2. Lider – czyli jak inicjować zmiany i wprowadzenie ich w przedsiębiorstwie
 3. Opór przed zmianami - jak sobie radzić z oporem pracowników
 4. Efektywna komunikacja procesu zmian w przedsiębiorstwie na podstawie dobrze dobranych skutecznych kanałów, technik i treści komunikatów

DZIEŃ 2

 1. Projektowanie działań służących do zwiększenia zaangażowania pracowników
 2. 5 technik wywierania wpływu
 3. Strategia promocji – czym jest i dlaczego jest tak ważna4. Jak określić cele strategiczne firmy

DZIEŃ 3

 1. Zasada SMART
 2. Rodzaje motywacji : zewnętrzna i wewnętrzna
 3. Podstawowe teorie motywacji.
 4. Metody i narzędzia motywowania uwzględniające potrzeby i możliwości zarówno organizacji jak i pracowników

DZIEŃ 4

 1. Zasady zarządzania poprzez wyznaczone cele
 2. Metody i narzędzia finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników.
 3. Tworzenie spójnego systemu motywującego opartego na jasnych zasadach
 4. Definicja i opis przebiegu reakcji na czynnik stresotwórczy

DZIEŃ 5

 1. Czynniki ryzyka związane z treścią oraz z kontekstem pracy
 2. Aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w trakcie wykonywania pracy
 3. Aktywne i pasywne metody radzenia sobie ze stresem w czasie wolnym
 4. Zdrowy styl życia w oparciu o radzenie sobie ze stresem

DZIEŃ 6

 1. Budowanie pozytywnych relacji z pracownikami
 2. Rodzaje konfliktów : konstruktywny i destruktywny
 3. Mechanizm powstawania i eskalacji konfliktów
 4. Sposoby rozwiązywania konfliktów: mediacje, negocjacje, arbitaż

DZIEŃ 7

 1. Sztuka dialogu – czyli jak rozwiązywać konflikty w grupie
 2. Emocje jako rola w przebiegu konfliktu
 3. Wdrażanie i skuteczność przyjętego rozwiązania konfliktu
 4. Kultura organizacyjna firmy – jak ją kształtować w praktyce m.in. zasady tworzenia kodeksów, procedur, regulaminów
 5. Podsumowanie szkolenia

 

Główny cel usługi - edukacyjny

Szkolenie daje możliwość nabycia umiejętności wdrażania zmiany, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, wprowadzania systemów motywacyjnych. Szkolenie prowadzi do nabycia wiedzy z zakresu zarządzania w przedsiębiorstwie oraz podniesienia kompetencji menadżerskich.

 

Efekty uczenia się

Uczestnik

 1. Buduje swój pozytywny wizerunek jako lidera

 2. Identyfikuje źródła oporu wobec zmian w przedsiębiorstwie i zaprojektować działania służące jego przezwyciężeniu

 3. Opracowuje narzędzia służące do pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania wiedzy w przedsiębiorstwie.

 4. Stosuje zasadę 5 technik wywierania wpływu

 5. Stosuje zasadę SMART

 6. Określa i komunikuje pracownikom kryteria doboru metod i narzędzi motywowania

 7. Dokonuje analizy powiązań motywowania z innymi obszarami zarządzania zespołem.

 8. Ocenia zagrożenia związane ze stresem w swoim miejscu pracy, rozpoznaje symptomy odczuwanego stresu

 9. Kształtuje miejsce pracy minimalizując ryzyko nadmiernego stresu

 10. Wykorzystuje techniki relaksacji redukujące nadmierne napięcie nerwowe i fizyczne

 11. Identyfikuje przyczyny konfliktu

 12. Wykorzystuje mediacje w celu rozwiązania długotrwałych konfliktów

 13. Monitoruje wdrożenie i skuteczność przyjętego rozwiązania konfliktu

 14. Wdraża podstawowe elementy regulaminów, standardów działania

Jesteś zainteresowany/na szkoleniem? Skontaktuje się z nami: Kontakt